İçtihatlar

Kişisel verilerin ihlaliyle ilgili önemli bir Anayasa Mahkemesi Kararı

Kişisel verilerin ihlaliyle ilgili önemli bir Anayasa Mahkemesi Kararı 22.03.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Karar kapsamında yapılan inceleme sonucunda Anayasa Mahkemesi, yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapan, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşan veya yayın yoluyla duyuran, log kayıtlarını değiştiren veya silen emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında çalışan kolluk görevlisinin meslekten çıkarılacağına ilişkin kanun hükmünü Anayasaya aykırı bulmamıştır.

Karara gerekçe olarak; sadece sistem üzerinde sorgulama yapma yetkisine sahip olmadığı halde hukuka aykırı yol ve yöntemler kullanarak sorgulama yapmış olan personelin eyleminin disiplin cezasını gerektireceği, hiçbir sınırlama olmadan tüm kolluk personelinin kişisel verileri sorgulayabilmesini kabul etmenin anayasal güvence altına alınan kişisel verilerin korunması hakkının bizzat devlet tarafından ihlali anlamına geleceği gibi, toplumda kolluk personeline yönelik güvenin zedelenmesine de yol açılacağı, yaptırım ile korunmak istenen hukuki değerler ve elde edilmek istenen kamusal yarar karşısında bireye makul olmayan orantısız bir külfet yüklenmediği hususları vurgulanmıştır.

Karara aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220322-7.pdf