Makaleler

Teklif Mektuplarında Karşılaşılan Uyuşmazlıklar Hakkında

İhaleye katılma şartlarından biri olan teklif mektubunun şekil yönünden taşıması gereken hususlar katı kurallara bağlanmış olup bu kurallara aykırılıklar teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 30. maddesine göre;

  • Teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulması,
  • Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  • Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
  • Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
  • Teklif mektubunda ad, soyadı veya ticaret unvanının yazılması,
  • Yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Anılan Kanun hükmünde ve ikincil mevzuatta yer alan düzenleyici şekil şartlarına aykırılık içeren hususların niteliğine göre ihalede doğuracağı sonuçlar bağlamında zaman zaman uyuşmazlıklar yaşandığı görülmektedir.

Uyuşmazlık konusu edilen hususların başında, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile ayrı ayrı ve birbirine uygun olarak açıkça yazılması hükmünün uygulanması yahut değerlendirilmesi gelmektedir.

Örneğin, Kamu İhale Kurulunca yazım hatasının teklifin Kanunda belirtilen şekil şartlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle başvurusu uygun görülmeyen isteklinin konuyu yargıya taşıması üzerine Danıştay tarafından; teklif mektubunda “… doksan… ” yazılması gerekirken sehven “… dolsan…” şeklinde yazılmasının teklif bedelinin anlaşılmasında duraksamaya neden olmayacağı, dolayısıyla teklifin esasını etkileyecek bir hata niteliği olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar alınmıştır.

Danıştay bir başka uyuşmazlıkta ise teklif bedelinin yazı ile yazılan kısmında ‘milyon’ hanesi her ne kadar ‘milon’ şeklinde yazılmışsa da teklif mektubunda hatalı veya tutarsız olarak değerlendirilebilecek başkaca bir husus bulunmadığı, ‘milon’ kelimesinin ‘milyon’ kelimesinden farklı bir teklif miktarını çağrıştırmadığı, dolayısıyla söz konusu yazım yanlışının teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması kuralını ihlal etmediği yönünde karar verilmiştir.

Bir diğer uyuşmazlık konusu teklif cetvelinin her sayfasının imzalanıp kaşelenmesi kuralına ilişkindir. Örneğin Danıştay bir uyuşmazlıkta; davacı şirketin birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasında imza ve kaşe bulunması, diğer sayfalarında imza ve kaşe bulunmamasının, birbirini takip eden sayfalardaki verilerin kendi içinde ve ihale dokümanı kapsamında verilen standart formdaki değerlerle örtüşmesi halinde, esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği yönünde karar verilmiştir.

Aktarılan uyuşmazlıklara ilişkin yargı kararları dikkate alındığında, teklif mektubu ile ilgili kamu ihale mevzuatında her ne kadar sıkı şekil koşulları öngörülmüş olsa da her somut olayın kendine özgü şartları çerçevesinde değerlendirildiği ve lafzi hükümlerin işin esasına etkisi bağlamında da değerlendirildiğini göz ardı etmemek gerekir.

 

Saygılarımızla,

Normart Hukuk ve Danışmanlık